Vedtægter:
(Senest revideret og godkendt på generalforsamlingen 14. marts 2023)

§1.
Foreningens navn er PiRK (Personaleforeningen i Rødovre Kommune). Foreningen har hjemsted i Rødovre Kommune.

§2.
Foreningens formål er:

 • At fremme det sociale fællesskab og sammenhold blandt personalet i Rødovre Kommune på tværs af afdelinger/institutioner via en række ikke arbejdsrelaterede aktiviteter.
 • At formidle tilbud og/eller rabatordninger mv. til foreningens medlemmer.

Der tilstræbes en variation i foreningens aktiviteter for på den måde at kunne tiltrække flest mulige medlemmer og flest mulige deltagere til aktiviteterne.

Medlemsforhold

§3, stk. 1
Som medlemmer kan optages ansatte ved Rødovre Kommune samt tidligere ansatte, som er gået på pension/efterløn direkte fra deres ansættelse ved Rødovre Kommune eller tidligere medarbejdere som er overgået til anden offentlig myndighed eller overgået til selskaber, som ejes af Rødovre Kommune.

§3, stk. 2
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde indstille et medlem til æresmedlem. Indstillingen kan ske på baggrund af ønske fra bestyrelsen eller på opfordring fra medlemmer af foreningen. Som æresmedlem kan indstilles ansatte eller tidligere ansatte, som har gjort en ekstraordinær indsats for foreningen. Æresmedlemskabet er kontingentfrit, og gælder så længe æresmedlemmet ønsker det. Æresmedlemskabet er undtaget fra kravet om, at det kun er tidligere ansatte som er gået på pension/efterløn eller overgået til anden offentlig myndighed eller selskab, som ejes af Rødovre Kommune. Herudover gælder samme vilkår som for resten af foreningens medlemmer. Indstillinger fra bestyrelsen om udnævnelser til æresmedlemmer behandles som forslag på generalforsamlingen, og vedtages derved med simpelt flertal blandt de fremmødte.

§3, stk. 3
Egenbetaling for deltagelse i foreningens arrangementer fastsættes af bestyrelsen. Tilmelding til et arrangement er bindende efter betaling, og egenbetalingen returneres ikke ved afbud. Et medlem må gerne overdrage sin plads til et andet medlem. Eventuelt mellemværende omkring betaling klares medlemmerne imellem – foreningen skal blot have besked om ændringer ift. navn på tilmeldte. Hvis et medlem bliver syg eller på anden måde forhindret i at deltage i et arrangement, og ikke selv kan afsætte sin plads til et andet medlem, er betaling for pladsen som udgangspunktet tabt. Bestyrelsen kan vælge at oprette venteliste til hurtigt udsolgte arrangementer, således at medlemmer via foreningen kan tilbydes eventuelle ikke-overdragede afbudspladser. Sådanne pladser betales der den fastsatte egenbetaling for. Medlemmer er velkomne til at anvende PiRKs Facebook side til formidling af afbudspladser.

§4.
For at blive optaget som medlem udfyldes en indmeldelsesblanket, som indhentes hos foreningens bestyrelse.

§5.
Ophør af medlemskabet sker ved skriftlig udmeldelse til foreningens bestyrelse med 2 måneders varsel.
Ved ophør af ansættelse ved Rødovre Kommune, ophører medlemskabet automatisk. Bortset fra direkte overgang til pension/efterløn eller hvis arbejdsopgaver overgår til en anden offentlig myndighed, eller til selskaber som ejes af Rødovre Kommune.
Bestyrelsen kan dog ved uansøgt afsked dispensere for ovennævnte. Dispensationer tages op til genovervejelse 1 gang årligt.

Kontingent

§6.
Medlemskontingentet, der fastsættes på den ordinære generalforsamling for det løbende regnskabsår, opkræves årligt den 1. maj via lønudbetalingen. For tidligere ansatte opkræves medlemskontingent direkte. Restancefristen er en måned. Kontingentet skal benyttes til afholdelse af arrangementer.

Generalforsamling

§7.
Generalforsamlingen, der foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender, afholdes 1 gang årligt i marts måned. Indkaldelse skal som minimum ske skriftligt ved medlemsbrev senest 3 uger før afholdelsen.
Forslag der ønskes fremsat og behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden/bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

§8.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Alle sager afgøres med almindelig stemmeflerhed. Ved vedtægtsændringer kræves der 2/3 flertal af de fremmødte.

§9.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens/bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 8. Eventuelt.

§10.
Medlemmer som er ansat i Rødovre Kommune kan vælges til bestyrelsen. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der ikke er i restance. Fraværende medlemmer er kun valgbare, hvis de forinden til bestyrelsen har afgivet skriftlig erklæring om, at de opstiller.

§11.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning, eller senest 3 uger efter, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt har anmodet herom.

 Bestyrelsen

§12.
Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og består af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Det er foreningens formand og kasserer der tegner foreningen, og det er dermed dem der har bemyndigelsen til at varetage foreningens forretnings- og banksager.
Endvidere har bestyrelsen 2 suppleanter.
Hvert medlem vælges særskilt og valget gælder for 2 år. For at sikre en vis kontinuitet i foreningens ledelse, vælges formand, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer altid i ulige år og næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem altid i lige år.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen er gældende for 1 år.

§13.
I tilfælde, hvor en suppleant indtræder, har bestyrelsen ret til indtil næste generalforsamling at foretage en omplacering af posterne.
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i sin valgperiode, og bestyrelsen er nødsaget til at konstituere sig på ny, vil omplaceringen ikke få indflydelse på, hvornår bestyrelsesmedlemmerne/suppleanterne er på valg. Valgperioderne er hhv. 2 år for bestyrelsesmedlemmer og 1 år for suppleanter er gældende uanset en omplacering f.eks. sidst i valgperioden.

§14.
Bestyrelsessuppleanterne deltager i bestyrelsesmøder dog uden stemmeret.

§15.
Formanden sørger for, at der indkaldes til bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst en gang i kvartalet.

 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 fra bestyrelsen er tilstede.
 • Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde referat fra disse møder.
 • Bestyrelsesarbejdet er vederlagsfrit. Dokumenterede udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet kan dog dækkes, ligesom bestyrelsesmedlemmers deltagelse i arrangementer kan fritages for deltagerbetaling – særligt arrangementer, hvor bestyrelsesmedlemmerne har mange opgaver før/under/efter afvikling af arrangementet. Det er den til enhver tid siddende bestyrelse, som træffer beslutning herom.

Regnskab

§16.
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Kassereren skal inden 1. februar afgive regnskab til revisorerne, der påtegner regnskabet.

§17.
Kassebeholdningen skal holdes på et minimum.

Det i banken indestående beløb kan kun hæves af formand eller kasserer. Foreningens midler må kun benyttes til at fremme foreningens formål. Bestyrelsen kan til enhver tid forlange at se kassererens bøger. Revision skal finde sted mindst en gang om året.

Ophævelse

§18.
Foreningen kan kun ophæves af 2/3 af medlemmerne ved en generalforsamling. Ved ophør anvendes foreningens midler til en festlig aktivitet for medlemmerne.

§19.
Disse vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. november 2001. Vedtægterne er endvidere revideret og ændret på den ordinære generalforsamling den 10. marts 2003. Vedtægterne er yderligere revideret og ændret på den ordinære generalforsamling den 2. marts 2005. Vedtægterne er yderligere revideret og ændret på den ordinære generalforsamling den 20. marts 2009. Vedtægterne er yderligere revideret og ændret på den ordinære generalforsamling den 5. marts 2010. Vedtægterne er yderligere revideret og ændret på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2016. Vedtægterne er revideret jf. vedtagne forslag på den ordinære generalforsamling den 14. marts 2023.