§ 1.

Foreningens navn er PiRK (Personaleforeningen i Rødovre Kommune).  Foreningen har hjemsted i Rødovre Kommune.

 § 2.

Foreningens formål er:

·    At fremme det sociale fællesskab og sammenhold blandt personalet i Rødovre Kommune på tværs af afdelinger/institutioner via en række ikke arbejdsrelaterede aktiviteter.

·    At støtte forskellige former for aktiviteter efter ansøgning.

·    At formidle tilbud og/eller rabatordninger mv. til foreningens medlemmer.

Der tilstræbes en variation i foreningens aktiviteter for på den måde at kunne tiltrække flest mulige medlemmer og flest mulige deltagere til aktiviteterne.
Medlemsforhold
§ 3.

Som medlemmer kan optages ansatte ved Rødovre Kommune samt tidligere ansatte, som er gået på pension/efterløn direkte fra deres ansættelse ved Rødovre Kommune eller tidligere medarbejdere som er overgået til anden offentlig myndighed eller overgået til selskaber, som ejes af Rødovre Kommune.

§ 4.

For at blive optaget som medlem udfyldes en indmeldelsesblanket, som indhentes hos foreningens bestyrelse.

§ 5.

Ophør af medlemskabet sker ved skriftlig udmeldelse til foreningens bestyrelse med 2 måneders varsel.

Ved ophør af ansættelse ved Rødovre Kommune, ophører medlemskabet automatisk. Bortset fra direkte overgang til pension/efterløn eller hvis arbejdsopgaver overgår til en anden offentlig myndighed, eller til selskaber som ejes af Rødovre Kommune.
Bestyrelsen kan dog ved uansøgt afsked dispensere for ovennævnte. Dispensationer tages op til genovervejelse 1 gang årligt.
Kontingent
§ 6.

Medlemskontingentet, der fastsættes på den ordinære generalforsamling for det løbende regnskabsår, opkræves årligt den 1. maj via lønudbetalingen. For tidligere ansatte opkræves medlemskontingent direkte. Restancefristen er en måned. Kontingentet skal benyttes til afholdelse af arrangementer.

 Generalforsamling
§ 7.

Generalforsamlingen, der foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender, afholdes 1 gang årligt i marts måned.
Indkaldelse skal som minimum ske skriftligt ved medlemsbrev senest 3 uger før afholdelsen.

Forslag der ønskes fremsat og behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden/bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
§ 8.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Alle sager afgøres med almindelig stemmeflerhed.
Ved vedtægtsændringer kræves der 2/3 flertal af de fremmødte.

§ 9.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1.   Valg af dirigent.

2.   Formandens/bestyrelsens beretning.

3.      Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

4.      Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

5.      Behandling af indkomne forslag.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7.   Valg af to revisorer og revisorsuppleant.

8.   Eventuelt.
§ 10.

Medlemmer som er ansat i Rødovre Kommune kan vælges til bestyrelsen. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der ikke er i restance. Fraværende medlemmer er kun valgbare, hvis de forinden til bestyrelsen har afgivet skriftlig erklæring om, at de opstiller.

§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning, eller senest 3 uger efter, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt har anmodet herom.

Bestyrelsen
§ 12.

Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og består af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Det er foreningens formand og kasserer der tegner foreningen, og det er dermed dem der har bemyndigelsen til at varetage foreningens forretnings- og banksager.

Endvidere har bestyrelsen 2 suppleanter.

Hvert medlem vælges særskilt og valget gælder for 2 år, således at 4 medlemmer af bestyrelsen, deriblandt formand og sekretær vælges i ulige år, og den øvrige del af bestyrelsen i lige år.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen er gældende for 1 år.

§ 13.

I tilfælde, hvor en suppleant indtræder, har bestyrelsen ret til indtil næste generalforsamling at foretage en omplacering af posterne.

§ 14

Bestyrelsessuppleanterne deltager i bestyrelsesmøder dog uden stemmeret.

§ 15

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst en gang i kvartalet.

 ¨   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 fra bestyrelsen er tilstede.

¨   Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde referat fra disse møder.

¨   Bestyrelsesarbejdet er vederlagsfrit. Dog kan dokumenterede udgifter, i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, dækkes.

Regnskab
§ 16.

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Kassereren skal inden 1. februar afgive regnskab til revisorerne, der påtegner regnskabet.

§ 17.

Kassebeholdningen skal holdes på et minimum.

Det i banken indestående beløb kan kun hæves af formand eller kasserer. Foreningens midler må kun benyttes til at fremme foreningens formål. Bestyrelsen kan til enhver tid forlange at se kassererens bøger. Revision skal finde sted mindst en gang om året.

Ophævelse
§ 18.

Foreningen kan kun ophæves af 2/3 af medlemmerne ved en generalforsamling. Ved ophør anvendes foreningens midler til en festlig aktivitet for medlemmerne.

§ 19.

Disse vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. november 2001.
Vedtægterne er endvidere revideret og ændret på den ordinære generalforsamling den 10. marts 2003.
Vedtægterne er yderligere revideret og ændret på den ordinære generalforsamling den 2. marts 2005.
Vedtægterne er yderligere revideret og ændret på den ordinære generalforsamling den 20. marts 2009.
Vedtægterne er yderligere revideret og ændret på den ordinære generalforsamling den 5. marts 2010.

Vedtægterne er yderligere revideret og ændret på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2016.