Generalforsamling

Mandag den 31. august 2020

Punkt 1       Velkomst og valg af dirigent

Velkomst ved formand Rikke Aller.

Tilstede fra bestyrelsen: Tonny Rasmussen, Birgit Melander Andersen; Brian Jørgensen; Christian Dan Bundgaard; Dorthe Bech-Rudolph; Jette Aagaard Larsen; Kim Glumsøe; Rikke Aller; Ulla Balmer

Antal medlemmer tilmeldt generalforsamling: 27 inkl. bestyrelsen

Anders Agger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at dagsorden var udarbejdet iht. retningslinjer.

Punkt 2       Formandens beretning

Medlemstal er nu på 609 medlemmer (ca. 1/6 af vore kolleger er medlem).

Grundet Covid19 er generalforsamling og flere arrangementer flyttet eller aflyst. Da det blev muligt at samles var det vigtigste at få afholdt generalforsamlingen. Tak til jer der er mødt frem.

Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder i 2019 og alle har været beslutningsdygtige.

Som formand for PiRK er det dejligt at mærke at personaleforeningen gør en forskel. Det er så tydeligt at mærke at netværk er noget der betyder noget i forhold til at få løst de daglige opgaver, men også en måde at få lært sine kolleger lidt bedre at kende. Det er vigtigt at tage sig tid til at udveksle et par ord med kollegaen.

2019 bød på mange gode arrangementer, også arrangementer som var oprettet på foranledning af medlemmer. Forslag fra medlemmerne er altid velkomne, så tag gerne kontakt til en fra bestyrelsen hvis du har en god idé.

Vær også opmærksom på de gode tilbud der kommer fra vores samarbejdspartnere. Læs mere på www.pirk.dk

Tak til de der lægger et stort arbejde i foreningen, til bestyrelsen og til de medlemmer som altid står klar med en hånd, når der er brug for det.

Formandens samlede beretning kan læses på www.pirk.dk

Der var klapsalver og ros til formanden.

Beretningen blev taget til efterretning.

Punkt 3       Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Regnskabet er gennemgået.

Birgit oplyste at flere og flere bruger mobilepay. Det er en ordning, som foreningen har tilmeldt sig. Det koster et månedligt gebyr på 49 kr., og derudover 75 øre for hver indbetaling. ”Mange bække små” så hvis du har tilmeldt dig mere end 1 arrangement, så kan pengene sendes samlet for at spare i transaktionsgebyr.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med applaus.

Punkt 4       Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Budgettet blev gennemgået.

Budgettet blev enstemmigt godkendt med applaus.

Punkt 5       Behandling af indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag til dagsorden.

Punkt 6       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Den nuværende bestyrelse:

  • Formand Rikke Aller, Stab for Politik og Kommunikation
  • Næstformand Tonny Rasmussen, TF (på valg – ønsker ikke genvalg)
  • Kasserer Birgit Melander Andersen, BKF (på valg – villig til genvalg)
  • Sekretær Jette Aagaard Larsen, SOC
  • Bestyrelsesmedlem Dorthe Rudolph, SOC
  • Bestyrelsesmedlem Brian Jørgensen, TF (på valg – ønsker ikke genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem Christian Bundgaard, TF
  • 1. Suppleant Kim Glumsøe, TF (på valg – villig til genvalg)
  • 2. Suppleant Ulla Balmer, SOC (på valg – villig til genvalg)

Der var ikke yderligere kandidater til bestyrelsesposterne

Kim Glumsøe, TF indtræder i bestyrelsen

Ulla Balmer, SOC indtræder i bestyrelsen

Kasserer, Birgit Melander Andersen (villig til genvalg)

Birgit er genvalgt

Følgende suppleanter blev valgt:

Rikke orienterede om suppleantens rolle og indsats i bestyrelsen.

Camilla Aller, Soc.

Christina Olsen, Daginstitutionen Slottet, BKF

Tak til jer der stillede op, vi glæder os til at have jer med i bestyrelsen.

Punkt 7       Valg af revisorer og revisorsuppleant

Følgende er på valg:

Revisor Tom Wiese (villig til genvalg)

Tom er genvalgt

Revisor Bjørn Hansen (villig til genvalg)

Bjørn er genvalgt

Revisorsuppleant Kit Hjelmgaard, RSF (villig til genvalg)

Kit er genvalgt.

Punkt 8       Eventuelt

Ros fra Anita for de gode arrangementer – og tilfredshed med at PiRK´s og lærerforeningens generalforsamling ikke blev afholdt samme dag (det afholdes ofte på samme dato i marts).

Udbredelse af materiale om PiRK.

Nyansatte får udleveret pjece om PiRK, når de deltager i kommunens introtur.

Udlevering af pjece til alle de øvrige. (bestyrelsen vil undersøge om personalekontoret kan sende pjecen ud sammen med ansættelsesbrev etc.).

Social – og sundhedselever får udleveret pjece, når de får udleveret øvrigt intromateriale.

Rikke takker for god ro og orden, tak til Tonny og Brian for deres indsats i bestyrelsen og tak til Anders Agger for at stille op som dirigent. Velkommen i bestyrelsen til Camilla og Christina.

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange medlemmer deltage i de kommende arrangementer.

1. møde i bestyrelsen indkaldes i Outlook.