Generalforsamling fredag den 22. marts 2019

Punkt 1 Velkomst og valg af dirigent
Velkomst ved formand Rikke Aller.
Tilstede fra bestyrelsen: Rikke Aller, Tonny Rasmussen, Birgit Melander Andersen, Jette Aagaard Larsen, Christian Bundgaard, Kim Glumsøe, Ulla Balmer
Forhindret: Brian Jørgensen, Dorthe Rudolph
Antal medlemmer tilmeldt generalforsamling: 31
Anders Agger blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at dagsorden var udarbejdet iht. retningslinjer. Der blev udpeget et stemmeudvalg bestående af Helle Vorborg og Katja Wonsbek.

Punkt 2 Formandens beretning
Medlemstal er nu på 632 medlemmer (Rødovre kommune har 3.038 ansatte).
Rikke takker for året der er gået og at det er en fornøjelse at være formand for en for-ening hvor det tydeligt mærkes at kollegerne vil hinanden. Tak til de der lægger et stort arbejde i foreningen, til bestyrelsen og til de medlemmer som altid står klar med en hånd når der er brug for det.
2018 bød på mange gode arrangementer, også arrangementer, som var oprettet på foranledning af medlemmer. Tak for jeres engagement og interesse i at bruge perso-naleforeningen. Vær også opmærksom på de gode tilbud der kommer fra vores sam-arbejdspartnere. Læs mere på www.pirk.dk.
Der har tidligere været udfordringer med, at medlemmer ikke melder afbud til et ar-rangement, såfremt man bliver forhindret i at deltage. Og det er rigtig ærgerligt, hvis der var andre, der kunne få glæde af pladsen. Det er I heldigvis blevet meget bedre til, så tak for det.
Mobilepay: tak for at I husker at skrive navn og arrangement på jeres tilmelding – det gør det lettere for bestyrelsen.
Tilmelding til arrangementer: vær opmærksom på at tilkendegivelse på Facebook ik-ke er gyldig tilmelding. Der skal tilmeldes iht. udsendte invitation / mail til Rikke.
Rikke rundede af med at sige, at hun, da hun forberedte formandens beretning, fandt en top ti på nettet over ting der kan styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Og det allerførste punkt var gode kolleger.
Gode kollegaer er nemlig alfa omega, når det kommer til arbejdsmiljø. Det er vigtigt at komme godt ud af det med hinanden, både professionelt, men også på det private plan. Det er rart at kunne have nogle at snakke med, hvor det ikke altid behøver at handle om arbejde. Bestyrelsen gør sit bedste for at planlægge årets arrangementer, så alle kan rystes mere sammen, og dermed skabe et bedre sammenhold på arbejdsplad-sen.
Sammenhold på arbejdspladsen er et af PiRKs formål.
Formandens samlede beretning kan læses på foreningens hjemmeside www.pirk.dk under generalforsamling.
Anders Agger roste bestyrelsen og tilføjede, at han oplevede, at der var stor kvalitet i de arrangementer som PiRK arrangerede, og at han var imponeret over medlemsan-tallet.
Der var klapsalver og ros til formanden.
Beretningen er enstemmigt godkendt.

Punkt 3 Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Regnskabet blev gennemgået, og bestyrelsen har som lovet ”spist” lidt af formuen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt med applaus.

Punkt 4 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Budgettet blev gennemgået og kontingent fortsætter uændret.
Budgettet blev enstemmigt godkendt med applaus.

Punkt 5 Behandling af indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag til dagsorden.

Punkt 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Formand Rikke Aller, Stab for Politik og Kommunikation (genvalgt)
Sekretær Jette Aagaard Larsen, SOC (genvalgt)
Bestyrelsesmedlem Dorthe Rudolph, SOC (genvalgt)
Christian Bundgaard, TF (genvalgt)
Følgende suppleanter er på valg:
1. Suppleant Kim Glumsøe, TF (genvalgt)
2. Suppleant Ulla Balmer, SOC (genvalgt)

Punkt 7 Valg af revisorer og revisorsuppleant
Revisor Tom Wiese (genvalgt)
Revisor Bjørn Hansen (genvalgt)
Revisorsuppleant:
Revisorsuppleant Kit Hjelmgaard (genvalgt)

Punkt 8 Eventuelt
Chokoladefestival er et ”all-inclusive” arrangement med bustransport, rundvisning, smagning og middag med drikkevarer.