Der afholdes generalforsamling en gang årligt i marts måned.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og det er her bestyrelsen bliver valgt.

Formand, sekretær og to medlemmer er på valg i ulige år, og næstformand, kasserer og et medlem er på valg i lige år.

Bestyrelsens to suppleanter vælges for et år ad gangen, ligesom foreningens to revisorer og revisorsuppleanten vælges for et år ad gangen.